Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

HOME      ABOUT      PORTFOLIO      SHOP

100 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA!

  /    /  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR

KISALTMALAR

1  BÖLÜM – GİRİŞ

1.1  GİRİŞ

1.2  POLİTİKA’NIN AMACI ve KAPSAMI

1.3  POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

1.4  POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

2  BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1 KİŞİSEL VERİLER ve SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

2.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

2.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

2.2.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

2.2.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

2.2.5. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELER

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

3.2 KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMAÇLARI

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.4. GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İŞLENMEKTE OLAN VERİLERİN PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ TARAFINDAN İŞLENMESİ

3.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

3.6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

3.6.1 Parfumvarens Kozmetik San ve Tic Ltd Şti Tarafindan Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLANMA SÜRELERİ

BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

5.1. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’IN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

5.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

5.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

BÖLÜM – BİNA, OFİS GİRİŞLERİ VE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

6.1. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA, OFİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ

6.2. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA, OFİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ  TAKİBİ

6.3. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA VE OFİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE

İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

6.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

BÖLÜM – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

7.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

7.2 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

7.2.1 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

7.2.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

BÖLÜM – PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI 22

EK-1 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER

 

 

TANIMLAR

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.

 

Örn: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu

Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.

Çalışan Adayı

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ2ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’nin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları,

Hissedarları ve Yetkilileri

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’nin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler.

İş Ortağı

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel veri sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.  Örn: çalışan adayları.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

Özel nitelikli kişisel veri

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri; Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Şirket Hissedarı

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın hissedarı gerçek kişiler

Şirket Yetkilisi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Tedarikçi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın ticari faaliyetlerini yürütürken PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a hizmet sunan taraflar.

Grup Şirketleri Müşterisi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Grup Şirketleri’nin iş ilişkisi üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Üçüncü Kişi

Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel

verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler

Örn: Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Örn: PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın verilerini tutan bulut bilişim firması, scriptler çerçevesinde arama yapan call-center firması vb.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Tüm taraflar

Çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, ziyaretçiler, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarlar ve yetkilileri ve sair üçüncü kişiler

Ziyaretçi PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

 

KISALTMALAR

KVK Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24

Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Anayasa

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ /Şirket

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ /Grup Şirketi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a Bağlı Şirketler (tek tek veya tamamı)

Politika

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

 

 

 

 

1 BÖLÜM – GİRİŞ

1.1     GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ (“Parfumvarens Kozmetik” veya Şirket”) için büyük önem arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımınız, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve sair üçüncü kişilerin (tüm taraflar) kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin ek olarak bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan KVKK

Muvafakatname ve Taahhütname ile, tüm taraflar da PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ web sitesinde yayınlanan Bilgilendirme Metni ile bilgilendirilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, işbu Politika ile yönetilen tüm tarafların kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın benimsediği temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

1.2     POLİTİKA’NIN AMACI ve KAPSAMI

Bu Politika’nın temel amacı, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ve grup şirketleri tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm tarafların bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Politika; tüm tarafların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği gibi (örn. ziyaretçimiz de olan çalışan adaylarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. yalnızca ziyaretçimiz gibi) olabilecektir.

1.3     POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan Mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli hazırlıklarını yürütmektedir. (Bkz. EK-3)

1.4     POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından düzenlenerek 10 Nisan 2017 tarihinde PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ internet sitesinde (www.ulric-de-varens.com.tr) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

2 BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1 KİŞİSEL VERİLER ve SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Kişisel veriler aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen şekilde kategorize edilmiştir. Tablo-2’de de Kişisel Veri Sahiplerine ilişkin kategorizasyon görülmektedir.

Tablo-1

KİŞİSEL VERİ

KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir;

 

Örn: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen verilerdir;

Örn: telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi, grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Lokasyon Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Grup şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya işbirliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgilerdir;

Örn: GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, şirket yetkilileri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Grup Şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgilerdir;

Örn: eş, anne, baba, çocuk, acil durumda iletişim kurulacak kişiler

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, üçüncü kişi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler;

 

Örn: kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b

 

Veri Sahibi Kategorisi:  Ziyaretçi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir;

 

Örn: banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, şirket hissedarı, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;  kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişisel veridir;

 

Örn: fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik bir şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veridir.

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, çalışan adayı, üçüncü kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen verilerdir;

 

Örn: kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.

 

Veri Sahibi Kategorisi: Grup şirketleri müşterisi, çalışan adayı, çalışan, şirket hissedarı, şirket yetkilisi, ziyaretçi, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, üçüncü kişi

Tablo-2

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Grup Şirketleri Müşterisi •   PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şirket ve Grup Şirketleri’nin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler,

•   Müşteriye sunulan hizmetin sağlanması ve davamlılığı için müşteri tarafından PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a aktarılan kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçi PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü Kişi Bu Politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler;

Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar,danışman v.b

Çalışan Adayı PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Çalışan  PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ta çalışan gerçek kişiler
Şirket Hissedarı PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, üye işyeri, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

2.2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini oluşturmaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

      2.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler:

 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

İdari Tedbirler:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konmaktadır.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren hükümler konulmakta; bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

     2.2.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Teknik Tedbirler:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak, erişim ve yetkilendirmeye ilişkin teknik çözümler devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

İdari Tedbirler:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı; bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler (KVKK Muvafakatname ve Taahhütname) alınmaktadır.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

2.2.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Teknik Tedbirler:

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

 

Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

İdari Tedbirler:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

  2.2.4. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

  2.2.5. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde ve tedarikçilerinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

3. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ;

 • Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELER

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen ve aşağıda detaylandırılan genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir;

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacının gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

 3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

 3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 4. ve 5. Bölümünde yer verilmiştir.

3.2 KİŞİSEL VERİ İŞLENME AMAÇLARI

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Etkinlik yönetimi,

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Grup şirketlerinin personel temin süreçlerine destek olunması,
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayet yönetimi,
 • Grup şirketlerine ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,
 • Grup şirketlerinin faaliyetlerinin PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Grup şirketlerinin şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi konusunda destek olunması,
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ hizmetlerinin geliştirilmesi ve özelleştirilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kişisel verisi işlenen kişilerin açık rızası temin edilmektedir.

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Aşağıda yazan şartlardan biri veye birden fazlası varlığı durumunda da özel nitelikli ve özel nitelikli olmayan kişisel veriler işlenebilir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

Örnek: Karayolları Trafik Kanunu gereği araç sürücü bilgileri

 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri

 

işlenebilecektir.

Örnek: İş kazası geçiren çalışanın kimlik bilgilerinin şirket çalışanı tarafından ilgili hastaneye verilmesi.

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Örnek: Müşteri ile akdedilen sözleşmesinin ifası için, müşteri çalışan bilgilerinin alınması

 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

Örnek: Çalışan adayının iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde yayımlanması.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: İspat niteliği olan verilerin (örneğin sözleşmenin ve ek evrakın) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri işlenebilecektir.

Örnek: PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a ait bina ve ofislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası olmadığı durumda aşağıdaki durumlarda işlenmektedir;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

3.4. GRUP ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İŞLENMEKTE OLAN VERİLERİN PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ TARAFINDANİŞLENMESİ

Grup Şirketleri’nin faaliyetlerinin PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla Grup Şirketleri tarafından işlenmekte olan kişisel verileri PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ da işleyebilmektedir. Grup Şirketleri ile PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ arasındaki kişisel veri paylaşımının KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı kapsamında gerçekleşmesi durumunda, ilgili Grup Şirketi, ilgili kişinin kişisel verisini toplama aşamasında, kişiyi, kişisel verilerini PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a aktaracağı konusunda bilgilendirir.

3.5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları bu Politika’nın 8. Bölümünde yer verilmiştir.  

3.6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ aktarım faaliyetlerini gerçekleştiriken aşağıda sıralanmış maddeler doğrultusunda hareket etmektedir;

– Gerekli güvenlik önlemlerini (Bkz. Bölüm 2/Başlık 2.2) alarak,

-KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından (Bölüm 3.3) bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak,

-KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen aktarılma düzenlemelerine uygun.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarılabilmektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

  3.6.1 PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ Tarafindan Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ iş ortaklarına; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tedarikçilerine; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ Grup şirketlerine; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ Grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ hissedarlarına; İlgili mevzuat hükümlerine göre PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ şirket çalışan ve yetkililerine; İlgili mevzuat hükümlerine göre PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

4. BÖLÜM – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE SAKLANMA SÜRELERİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

5.1. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’IN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ

  5.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction): Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software): Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion): PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

5.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politika’nın 8. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 • Maskeleme (Masking)

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

Örn: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

 • Toplulaştırma (Aggregation)

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

Örn: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

 • Veri Türetme (Data Derivation)

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örn: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 • Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

Örn: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

6. BÖLÜM – BİNA, OFİS GİRİŞLERİ VE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ binalarında ve ofislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

6.1. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA, OFİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEMEFAALİYETİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmekte ve kişisel verilerin gizliliği ve kişinin temel hakları korumaya alınmaktadır.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak kişisel veri sahipleri iki yöntemle aydınlatmaktadır; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde bilgilendirme).

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Elde edilen kişisel verilerin işlenmesi bu politika ilgili bölümlerinde belirtildiği gibi yürütülmektedir.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ çalışanının ve ihtiyaç durumunda tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanlarının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

6.2. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA, OFİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ binalarında ve ofislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ binalarına gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken ya da PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda bilgilendirilmektedir. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

6.3. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ BİNA VE OFİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından bina ve ofislerimiz içerisinde kaldıkları süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda ziyaretcilerimizin internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ çalışanının erişimi ve rapor alabilme yetkisi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

6.4. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. Kurabiyeler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ İnternet Sitesi Gizlilik Politikası” metinleri içerisinde yer almaktadır.

7. BÖLÜM – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

7.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 7.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. (4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 7.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

(i) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. (ii) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

  7.2.1 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 7.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Başvuru Formu;

 • Maslak Mh. Sümer Sk no:4/2 Sarıyer, İstanbul adresine posta ya da elden,
 • Taratılarak parfumvarens@hs03.kep.tradresine kayıtlı elektronik posta yolu ile, Taratılarak, infos@ulric-de-varens.com adresine elektronik posta yolu ile

İletilmelidir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahibinin, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a iletmesi durumunda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ  tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Grup Şirketlerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların ilgili Grup Şirketine yapılması gerekmektedir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a yalnızca PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı ya da ilgili Grup Şirketi ile PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ arasındaki veri paylaşımının KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri transferi sayıldığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, ilgili Grup Şirketinin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a değil, ilgili Grup  Şirketine yapılması gerekmektedir.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ Bölüm 8.1.2  belirtilen ve aşağıda belirtilen hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması

  7.2.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Parfumvarens Kozmetik’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

8. BÖLÜM – PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur.

PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu

Komite’nin görevleri aşağıda belirtilmektedir;

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak üzere İcra Kurulu’na iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak üzere İcra Kurulu’na iletmek.
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak üzere İcra Kurulu’na iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ içerisinde ve PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’ın kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak üzere İcra Kurulu’na iletmek.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere İcra Kurulu’na iletmek.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlanmasını sağlamak.
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini İcra Kurulu’na iletmek.
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek.
 • Şirket üst yönetiminin ve İcra Kurulu’nun kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK-1 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER

7 Nisan 2016

7 Nisan 2016 tarihi itibarıyla PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ aşağıdaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir:

(i)Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili genel       kurallar ve ilkeler

(ii)Kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin yükümlülükler

(iii) Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yükümlülükler

7 Ekim 2016

7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla aşağıda sıralanan düzenlemeler yürürlüğe girecek ve PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ bu düzenlemelere uygun hareket edecektir:

 (i) Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler  (ii) Kişisel verinin sahibi olan kişisel veri sahibinin, PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ’a başvuru karşı haklarını (kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, aktarıldığı kişileri öğrenme, düzeltme talep etme) kullanmasını ve KVK Kurulu’na şikayette bulunmasına ilişkin düzenlemeler

7 Nisan 2017

7 Nisan 2017 itibarıyle;

(i)7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış rızalar, kişisel veri sahibi tarafından aksine bir beyanda bulunulmaması halinde KVK Kanunu’na uygun kabul           edilecektir.

(ii) KVK Kanunu’na ilişkin Yönetmelikler yürürlüğe girecektir.

7 Nisan 2018

7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş kişisel veriler 7 Nisan 2018 tarihine kadar PARFUMVARENS KOZMETİK SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından KVK Kanunu’na uyumlu hale getirilecek, silinecek veya anonim hale getirilecektir.